Retningslinjer for Personvern for Cutfab AS

1. Formål

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at all innsamling, lagring, bearbeiding og deling av personopplysninger ved Cutfab AS håndteres på en trygg, åpen og lovlig måte.

 

2. Omfang

Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte i Cutfab AS, samt eksterne parter som behandler personopplysninger på vegne av selskapet.

 

3. Definisjoner

Personopplysninger – enhver informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en person, slik som navn, lokasjon, e-postadresse, eller telefonnummer.

 

4. Innsamling av Personopplysninger

Personopplysninger skal kun samles inn for legitime og relevante formål som er klart definert og kommunisert til de berørte personene.

Samtykke skal innhentes fra den berørte personen før innsamling, med mindre annen lovgivning gir grunnlag for innsamling uten samtykke.

 

5. Bruk av Personopplysninger

Personopplysninger skal kun brukes til de formål som de er samlet inn for.

Opplysningene skal ikke deles med tredjeparter, med mindre dette er nødvendig for å utføre tjenester på vegne av Cutfab AS, eller det kreves ved lov.

 

6. Lagring og Sikkerhet

Cutfab AS skal sørge for sikre lagringsmetoder og beskyttelse mot uautorisert tilgang, endring, videreformidling eller ødeleggelse av personopplysningene.

Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppfylle de formål de ble samlet inn for.

 

7. Tilgang til og Rettelse av Personopplysninger

Individer har rett til å få tilgang til sine personopplysninger som Cutfab AS besitter og kan be om korrigering av feilaktige data.

 

8. Overføring av Personopplysninger

Overføring av personopplysninger til tredjeland skal kun skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

 

9. Ansvar og Overvåkning

Cutfab AS skal oppnevne en personvernansvarlig som har det overordnede ansvaret for selskapets håndtering av personopplysninger.

Det skal gjennomføres regelmessige revisjoner for å sikre at retningslinjene overholdes.

 

10. Endringer i Retningslinjene

Cutfab AS forbeholder seg retten til å endre disse retningslinjene ved behov. Endringer vil bli kommunisert tydelig til alle berørte parter.

 

Cutfab AS

Konnerudgata 73 

3046 Drammen

tlf +47 32 99 28 80

Hello@cutfab.no